Αυτοχρημαδοτούμενα προγράμματα

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης επιμόρφωσης διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως σε συνεργασία με μέλη ΔΕΠ & ερευνητικό προσωπικό

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Ευρωπαϊκά
προγράμματα

Ανάπτυξη δράσεων σε διεθνές επίπεδο μέσα από συνεργασίες με φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Ενδοεπιχειρησιακή
Κατάρτιση

Υλοποίηση δράσεων επιδοτούμενης κατάρτισης εργαζομένων επιχειρήσεων

Σχεδιασμός, Οργάνωση και Υλοποίηση Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και
Κατάρτισης με έμφαση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Σε συνεργασία με μέλη του διδακτικού & ερευνητικού προσωπικού του ΠΘ, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (πρώην Κ.Ε.Κ.) σχεδιάζει και υλοποιεί
μια σειρά από διά ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως προγράμματα εκπαίδευσης σε διάφορα επιστημονικά πεδία

Η Ομάδα μας

Το Κέντρο Δια βίου μάθησης είναι στελεχωμένο από άρτια εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και επιμόρφωσης.

Οι Εγκαταστάσεις μας

Κεντρική τοποθεσία, εύκολη προσβασιμότητα, σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή αποτελούμενη από νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες αιχμής.

Οι Υπηρεσίες μας

Υπηρεσίες με έμφαση στην κοινωνία της γνώσης και στη σύνδεση της αγοράς εργασίας με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

Αρχείο Προγραμμάτων

Προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης που έχουν υλοποιηθεί την τελευταία τριετία.

Χρήσιμες Πληροφορίες

Εδώ μπορείτε να βρείτε δημοσιευμένα άρθρα, κείμενα, επιστημονικό και εκπαιδευτικό υλικό.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Ιστοσελίδες και links σε φορείς και οργανισμούς επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.